یکی از سبـکهای تنـاسب اندام به همـراه شـادی و نشاط حاصـله از آن ، ورزش زیبا و ریتمیک زومـبا می باشد.ورزش ریتمـــیک زومبا ( سومبا ) برگرفته از انواع حرکتــهای مــوزون کشور آفریقا و آمریکای لاتین می باشد .

این ورزش که کامـــلا هـــــوازی است ، تمـــرکز بر روی تنفس و توجه بر روی انجام انــــــواع تکنیــــــک های حرکتــی را بــــــالا میبرد .ترکیب خاص این ورزش از حرکات هوازی و مراحل رقص با گام های سریع و آسان بسیارسرگرم کننده است.

این حرکـــات با ریلکســـی کامــل و نشاط سرشار حاصل از دم و بازدم مناســــب و صرف زمان کافی برای انجام درست حرکات، موجب چربی سوزی آهسته ولی مستمر گشته و تبدیـل انرژی به جای از دست دادن آن از ویژگیهای این ورزش است .