روزهای دوشنبه ، چهارشنبه : 19:30 الی 22:30

روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه : 15 الی 22:30

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی : 9 الی 21:30