بانوان :

روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه : 8 الی 19

روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه : 8 الی 14